"Ресурси и съвместни инициативи, посветени на околната среда"
JOYRIDE ROBG-338


Rezumatul proiectului si principalele sale repere


Obiectiv general: Dezvoltarea turismului sustenabil prin promovarea potentialului turistic local, stabilirea unei retele transfrontaliere de cooperare a Centrelor de Informare Turistica si cresterea gradului de competenta a agentilor economici din turism

Обща информация за проекта


  • Приоритетна ос 2: Зелен регион
  • Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на ресурсите, на природното и културното наследство
  • Стойност на финансиране от ЕС e от 430.366,65 € чрез Европейския фонд за регионално развитие
  • Заглавие на проекта: „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ - JOYRIDE

Цел на проекта


Главна цел:Развитие на устойчивия туризъм чрез насърчаване на местния туристически потенциал, създаване на трансгранична мрежа за сътрудничество между туристическите информационни центрове и повишаване на степента на компетентност на икономическите агенти в туризма.

Партньори

  • Водещ партньор:: Кметство на община Банеаса (окръг Констанца), Румъния
  • Партньор 2: Кметство на община Aджиджа (окръг Констанца), Румъния
  • Партньор 3: Община Шабла (област Добрич), България
  • Партньор 4: Община Берковица (област Монтана), България
www.interregrobg.eu

„ОБЩИ РЕСУРСИ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Проект „JOYRIDE“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.